100MW Bao Ying Solar PV Power Project

Jiangsu Province, China
2021